Shrimp Shumai

Price: $8.00

  • 6 PCs
      • Fat: 5 g

      Zaka Modern Japanese Cuisine