Sushi (3 pcs)

Geisha Combo

California Roll, sashimi (6pcs), sushi (3pcs), Shrimp Tempura (3pcs)

Combo C

California Roll (5pcs), Sashimi (6pcs), Sushi (3 pcs), Shrimp Tempura Roll (5pcs)

Combo B

California Roll (5pcs), Sashimi (6pcs), Sushi (3 pcs), Tuna Tataki (3pcs)

Zaka Modern Japanese Cuisine